Menu Luk

Gengivet uden ansvar – se den officielle version her

§ l. NAVN
Klubbens navn er Vallensbæk Badminton (binavn: VI39 Badminton), og dens hjemsted er Vallensbæk kommune. Klubbens adresse er den til enhver tid værende formands.

§ 2. TILSLUTNING I FORBUND
Klubben er tilsluttet DGI Midt- og Vestsjælland (DGI-MVS), og såfremt bestyrelsen beslutter det Sjællands Badminton Kreds (SBK) og derigennem Dansk Badminton Forbund (DBF), Dansk Idrætsforbund (DIF) samt The International Badminton Federation (IBF). Klubbens medlemmer er underkastet de love og bestemmelser, forbundene måtte fastsætte.

§ 3. FORMÅL
Klubbens formål er at styrke interessen for badmintonsporten gennem deltagelse i turneringer og lign., at dygtiggøre sine medlemmer samt at udbrede kendskabet til spillet.

§ 4. OPTAGELSE AF MEDLEMMER
Enhver kan optages som aktivt eller passivt medlem. Udelukkelse fra medlemskab er dog personer, der er ekskluderet eller sat i restance af en klub under DIF. Personer under 19 år optages i ungdomsafdelingen – og fra det fyldte 19 år i seniorafdelingen. Ved aktive medlemmer forstås medlemmer, der betaler fuldt kontingent, og herved bl.a. har ret til at spille badminton i klubben. Passive medlemmer har ikke denne ret, men ønsker, mod et årligt kontingent, at være tilsluttet klubben.

§ 5. MEDLEMSPLIGTER
Medlemmerne er underkastet klubbens love, samt de af bestyrelsen og udvalgene til enhver tid fastsatte bestemmelser og reglementer. Bopælsændringer skal til enhver tid meddeles klubbens bestyrelse. Udelukkelse eller andre disciplinære foranstaltninger kan ankes på afdelingens generalforsamling, hvis afgørelse er endelig.

§ 6. KONTINGENT
Kontingentet forelægges af bestyrelsen og fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet for senior og ungdom betales for en hel sæson, og skal være kassereren i hænde senest den 1. september. Er dette ikke tilfældet betragtes medlemmet som værende udmeldt, og evt. banetildeling disponeres til anden side. Kontingentet er bindende for sæsonen.

§ 7. KLUBBENS LEDELSE
Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af: formand, kasserer der vælges for 2 år ad gangen, samt 3-6 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, der alle vælges for et år ad gangen.

Formanden er på valg ulige år. Kassereren er på valg lige år. Resten af bestyrelsen og suppleanter er på valg hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af sekretær og afdelingsformænd (Ungdom, Motion, Senior og Old Boys/Veteran). Det er muligt at et bestyrelsesmedlem bestrider flere poster.

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i utide, vil dennes plads så vidt muligt overtages af en suppleant.

Såfremt formand eller kasserer fratræder i utide udpeges en midlertidig erstatning af bestyrelsen, og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg til denne post.

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Endvidere fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§ 8. BESTYRELSENS BEMYNDIGELSE
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til dennes formål, og træffer bestemmelser vedrørende dens virksomhed, men er i øvrigt ansvarlig over for generalforsamlingen for sine dispositioner

§ 9. UDVALGENE

  1. Der kan nedsættes følgende udvalg: Ungdom, Senior, Old Boys/Veteran og Motion.
  2. Udvalgtes størrelse og sammensætning afgøres af spilleudvalgsformanden som skal være bestyrelsesmedlem.
  3. Udvalgene har til opgave at understøtte udvalgsformanden med at lede træningen, arrangere turneringer, herunder klubmesterskaber, samt deltagelse i holdturneringer og stævner.

(Betalte trænere ansættes af bestyrelsen, repræsenteret ved afdelingsformanden.)

§ 10. REGNSKAB
Regnskabsåret er tiden fra den 01.01 til den 31.12. Regnskabet skal revideres af klubbens revisorer og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§ 11. REVISION
Revisorer i.h.t. hovedforeningens love.

§ 12. ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel ved annoncering på klubben hjemmeside (https://www.vallensbaek-badminton.dk) og ved opslag i Idrætscentret.
Forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, samt forældre eller værge for medlemmer under 18 år. Stemmeberettigede og valgbare er alle medlemmer over 18 år. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Den ordinære generalforsamling skal have en dagsorden, som består af mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab – budget – samt forslag til kontingent for næste sæson.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Eventuelt.

Formands- og kassererposten besættes ved direkte valg mens øvrige poster besættes ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Forslag fra bestyrelsen skal bekendtgøres på hjemmesiden.

Såfremt bestyrelsen eller mindst l0 medlemmer fremsætter krav herom, skal afstemninger foregå skriftligt. Ved personvalg skal skriftlig afstemning dog ske, såfremt et medlem ønsker det.

Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget – undtagen ved personvalg, der i sådanne tilfælde afgøres ved omvalg.

Beslutninger om lovændringer er kun gyldige når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Et medlem, der ikke er til stede, er valgbar, når vedkommende skriftligt forud til bestyrelsen har erklæret sig villig til at modtage valg.

§ 13. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 5 dages varsel og senest 3 uger efter den er krævet. Indkaldelsen skal angive dagsorden og skal finde sted som ved ordinær generalforsamling – tidsfrister undtaget.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt motiverer deres krav med angivelse af dagsorden.
Begæring skal, for at betragtes som gyldig fremsat, indsendes til formanden, og indeholde navnene på de medlemmer, der begærer den ekstraordinære generalfor-samling afholdt.

§14. UDMELDELSE
Udmeldelse af klubben i sæsonen skal ske skriftligt til bestyrelsen. Udmeldelse af klubben frigør ikke medlemmets kontingent i.h.t. § 6. Bestyrelsen kan dog efter skøn frigøre dele af kontingentet.

§ 15. VEDTÆGTSÆNDRINGER
Ændring af vedtægterne kan kun ske på en ordinær generalforsamling.

Således vedtaget på klubbens generalforsamling

Den 18. marts 2019